สำนักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการศึกษา

 


สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง

 

Tel +66 2288 5888 , +668 1780 2897

 

Email chanthahong@hotmail.com


  อ.จักรพงษ์  วงค์อ้าย

 

Tel +66 2288 5888 , +668 6659 5214

 

Email autoboycott@gmail.com


สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10  กระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ 319  วังจันทร์เกษม

ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 

 โทรศัพท์ 0 2281 1958   โทรสาร 0 2281 521e-mail : inno@obec.go.th