แนะนำโครงการ
 


 
แผนปฺฏิบัติการ2557-2558

 
Facebook Fanpage
 
Visitors
 
Weather Report
 
Oil Price (PTT)
 
โรงเรียนสุจริต
ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน                             
 
ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบโครงการระดับเขต
กรอกฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต

กรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

และส่งมาที่อีเมลล์ whiteobec@gmail.com
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา    
"โรงเรียนสุจริต"
(กิจกรรมยกระดับคุณภาพนักเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต)
ระหว่างวันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ. นครนายก
 


ประกาศ
รายงานตัว
วันที่  2 พฤศจิกายน 2557
ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง
 
ขอความกรุณาผู้รับผิดชองโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 16
ทางเวบไซต์ของ กพร ด้วยครับ
 

 
การนำ BEST PRACTICE ไปนำเสนอในงาน symposium ใช้จำนวน 5 ชุด
การจัดนิทรรศการ
     - สพฐ.รับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ในวันที่ 22 กันยายน 2557
     - สพฐ.ไม่สามารถเลี้ยงอาหารเย็นวันที่ 22 กันยายน 2557 ได้ แต่สามารถเข้าพักได้
     - โรงเรียนสามารถจัดนิทรรศการได้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แผนผังการจัดนิทรรศการ พร้อมลำดับรายชื่อ (ลำดับที่ 1 - 225) ตามเอกสารแนบ 
     - บูธขนาด 2 x 2 เมตร มีป้ายชื่อโรงเรียนติดอยู่ด้านหน้าบูธ 
     - โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว ปลั๊กไฟ และไฟส่องสว่าง
     - โรงเรียนสามารถตกแต่งภายในบูธของตนเองได้ 
     - ภายหลังติดตั้งแล้วห้ามเคลื่อนย้ายบูธจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีปิดวันที่ 26 กันยายน 2557

การนำเสนอผลงาน
    ลำดับการนำเสนอผลงาน
     -วันที่ 23 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานนักเรีย
 -วันที่ 24 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานผู้บริหาร
 -วันที่ 25 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่ง best practice ได้ในวันลงทะเบียนครับ
     -ระยะเวลาในการนำเสนอ (นักเรียน/ครู/ผู้บริหาร) 
     ใช้เวลาในการนำเสนอและซักถาม ผลงานละ 8 นาที 

     
การแต่งกาย
     นักเรียน
     - แต่งกายชุดนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด (23,26 กันยายน 2557)
     - แต่งชุดวอร์มของโรงเรียนเพื่อรับการอบรม (24-25 กันยายน 2557)
 
     ครู ผู้บริหาร 
 - แต่งกายชุดสุภาพ
 


 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการอำนาจหน้าที่ป.ป.ช. (สพฐ.)ระดับจังหวัด
๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

ปฏิญญาและข้อตกลง

 

                                     download เอกสารเชิญประชุ 
                                     download กำหนดการ
download แบบกรอกข้อมูลทำบัตร ป.ป.ช. สพฐ.ระดับจังหวัด
เอกสารประกอบการบรรยาย
การประชุมเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

 


 


 


 

จุดที่ 1 ภาคใต้
ระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ. สุราษฎร์ธานี


จุดที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.2557 ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา


จุดที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย.2557 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น


จุดที่ 4 ภาคกลาง 
ระหว่างวันที่ 26-28มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จุดที่ 5 ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ. เชียงใหม่ 

 

   
 

  ประชุมเชิงปฎิบัติการ 100 เรื่องการวิจัย  

 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา

"โครงการโรงเรียนสุจริต"

 

 

แจ้งข่าวด่วน
เรียนทุกท่านที่เกี่ยวข้องทราบ

เรื่อง การเลื่อนการจัดงานนำเสนอผลงาน Best Practice

โครงการโรงเรียนสุจริต

ด้วยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
ขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน BestPractice โครงการโรงเรียนสุจริตจำนวน 225 โรงเรียน ที่จะจัดขึ้น
 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี

จากเดิมระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2557
เลื่อนออกไปจัดในช่วงเดือนสิงหาคม 2557


เนื่องจาก มีเหตุปัจจัยและความจำเป็นหลายประการ
จึงเรียนมาเพื่อขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ในการนี้ขอให้โรงเรียนเตรียมการ ผลงานดังนี้
                  1. ผู้บริหาร จำนวน 1 คน 1 ผลงาน
                  2. ครู จำนวน 5 คน คนละ 1 ผลงาน รวม 5 ผลงาน
                  3. นักเรียน 3 คน 1 ผลงาน
                  4. ผู้รับผิดชอบ ระดับ เขต จำนวน 1 คน 1 ผลงาน

หมายเหตุ ทั้งนี้ ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
จะแจ้งวันเวลาที่ชัดเจน ให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้ง
 
เชิญผู้รับผิดชอบโครงการ(โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 10 เขตตามเอกสารแนบ เข้าร่วมประชุม
ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2557
ณ โรงแรมภูเขางาม จ. นครนายก
 
ประกาศ
ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(BEST PRACTICE)
ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2557
ณ โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กทม
นำรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายสุจริต(ร้อยละ 10)
ของเขตมาด้วย
  ด่วนที่สุด
(เฉพาะกลุ่มโรงเรียนทดลองการวิจัย 24 โรงเรียน)

ชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการ "โรงเรียนสุจริต"
24-28   มีนาคม 2557
ณ อิงธาร  รีสอร์ท  จ. นครนายก 
 
ดาวน์โหลดเอกสารจากการอบรม
    - (ร่าง)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ “ป้องกันการทุจริต”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    - BEST PRACTICE  NEW FORM
    -ชุดโครงสร้างคำถามสำหรับการถอดบทเรียน BEST PRACTICE
    - เอกสารการบรรยาย 1
    - เอกสารการบรรยาย 2
    - เอกสารการบรรยาย 3
    - เอกสารการบรรยาย 4

    - เอกสารการบรรยาย 5

    - เอกสารการบรรยาย 6
 เอกสารบางไฟล์ยังโหลดไม่ได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่ทางทีมงานกำลังแก้ไขอยู่ครับ

 

       

       ขอเชิญผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดนวัตกรรมขับเคลื่อนสู่โรงเรียนสุจริตเพื่อนำองค์ความรู้และวิธีการขั้นตอนที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอด แนะนำวิธีการ รูปแบบ Best Practice ที่ดีให้กับครูเพื่อปรับเปลี่ยนผลงานนวัตกรรมของ ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน                        
ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557     
ณ  โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
หมายเหตุ
  • ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ หลังเที่ยง
  • ขอความร่วมมือเขตนำส่งรายชื่อโรงเรียนเครือข่าย(ร้อยละ 10) เพื่อการจัดสรรงบประมาณ
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาระหว่างวันที่ 31มกราคม  - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
จ. นครปฐม 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตตามไตรมาส

 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ส่งเมลล์ที่ planeerer@gmail.com
  ตัวอย่างแนวทางการพิจารณา
กระบวนการ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

 
แนวทางประกอบการคัดเลือกตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ.ระดับจังหวัด
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค. 56 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
 
แจ้งข่าวสำหรับ การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

 

 
 
เรียน ผู้บริหารที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารการศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กรุงเทพฯ ปฏิบัติดังนี้

 

 
 

 

 
 
1. รับหนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรมในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จากเว็บไซต์ www.whiteobec.org และระบบ E-filling ส่งไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 
 
2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมมารายงานตัว ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 - 09.00 น. โดยแต่งกายเครื่องแบบชุดตรวจการณ์ 
สีกากี แขนยาว และเริ่มเรียนเวลา 09.01 น. 
3. ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมชุดปกติขาว (ทั้งชุด) สำหรับใส่ในวันพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 31 ตุลาคม 2556  

 

 
 
4. กรณีที่ยังส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ ให้นำมาในวันรายงานตัว
6. หากมีข้อสงสัยติดต่อ อ.จักรพงษ์ วงค์อ้าย โทร. 08 6659 5214 

** หมายเหตุ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ไม่มีการปฐมนิเทศ **
 
 
100 เรื่องละครสุจริตศึกษา 
 
เพลงโรงเรียนสุจริต
 
ประกาศรายชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง
 
รายชื่อโรงเรียน ที่ได้รับการนำเสนอผลงานนวัตกรรม สุจริตธรรมนำไทย 
 
ทะเบียนคุมเกียรติบัตร
 สำหรับผู้นำเสนอผลงาน สุจริตธรรมนำไทย

* กรณีที่มีการแก้ไข กรุณาส่งข้อมูลที่
e-mail : eduinno.2013@gmail.com 
ประกาศเรื่อง สถานที่พักสำหรับการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนสุจริต

     - โรงเรียนสุจริต จาก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ พักที่ Tower Wing
     - โรงเรียนสุจริต จาก ภาคตะวันออก พักที่ Garden Wing
     - คณะทำงาน พักที่ Ocean Wing
     - โรงเรียนสุจริตที่มีผู้ติดตาม ให้ประสานเรื่องที่พักกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมโดยตรง
 
การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนสุจริต 
วันที่ 27-30 สิงหาคม 2556

การจัดนิทรรศการ
     - สพฐ.รับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556
     - สพฐ.ไม่สามารถเลี้ยงอาหารเย็นวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ได้ แต่สามารถเข้าพักได้
     - โรงเรียนสามารถจัดนิทรรศการได้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป แผนผังการจัดนิทรรศการ พร้อมลำดับรายชื่อ (ลำดับที่ 1 - 225) ตามเอกสารแนบ 
     - บูธขนาด 2 x 2 เมตร มีป้ายชื่อโรงเรียนติดอยู่ด้านหน้าบูธ 
     - โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว ปลั๊กไฟ และไฟส่องสว่าง
     - โรงเรียนสามารถตกแต่งภายในบูธของตนเองได้ 
     - ภายหลังติดตั้งแล้วห้ามเคลื่อนย้ายบูธจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีปิดวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (รมว.ศธ. เดินชมนิทรรศการ)

การนำเสนอผลงาน
    ลำดับการนำเสนอผลงาน
     -วันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานนักเรียน
     -วันที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานครู
     -วันที่ 29 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานผู้บริหาร
     -ระยะเวลาในการนำเสนอ (นักเรียน/ครู/ผู้บริหาร) 
     ใช้เวลาในการนำเสนอและซักถาม ผลงานละ 8 นาที 

     
การแต่งกาย
     นักเรียน
     - แต่งกายชุดนักเรียนในพิธีเปิด-ปิด (27,30 สิงหาคม 2556)
     - แต่งชุดวอร์มของโรงเรียนเพื่อรับการอบรม (28-29 สิงหาคม 2556)

 

 
     ครู ผู้บริหาร 
 - แต่งกายชุดสุภาพ
 
 
สพฐ.ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงให้กับผู้บริหารโรงเรียนสุจริต 225 โรงเรียน
 
สพฐ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม สู่สังคมไทย"

 

27-30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิดี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี