แนะนำโครงการ
 
Facebook Fanpage
 
Visitors
 
Weather Report
 
Oil Price (PTT)
 
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน
ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน                             
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประจำปี 2556 เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษามีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สร้างค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน
ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมทั้งสถานศึกษาเอกชนที่มีความสนใจจะขอรับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งกิจกรรมฯ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเงินสนับสนุน จำนวน 50 แห่งๆละ 15,000 บาท
ยื่นความจำนงขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ โดย Dowload แบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=7387 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. โทร 0 2282 8712, 0 2282 0673, 0 2280 7968 หมดเขตขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556
 
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

 
                           
 
ป.ป.ช.ลงนาม MOU ต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

ป.ป.ช.ลงนาม MOU ต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน


นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. พร้อมนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างความร่วมมือในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทย


ประธาน ป.ป.ช.กล่าวถึงการลงนาม MOU กับกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน พร้อมกันนี้จะสร้างเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษา นอกจากนั้น ป.ป.ช.จะร่วมมือกับกระทรวงการศึกษาธิการ จัดทำดัชนีชี้วัดความโปร่งใส เพื่อสำรวจความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย


ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาสำคัญ ที่กระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน การแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นจึงต้องใช้มาตราการปราบปรามที่เข้มแข็ง แต่กระบวนการดำเนินคดีของไทยยังคงล่าช้าใช้เวลากว่า 10 ปีต่อคดี ดังนั้นการแก้ปัญหาด้วยการตามจับคนกระทำผิดจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน


สำหรับสาระสำคัญในการลงนาม MOU ครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจะมีการให้ความรู้ ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต ในองค์กรด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในกลุ่มเยาวชนด้วย

 

 
เครือข่ายความร่วมมือ
 
เว็บไซต์อื่นที่น่าสนใจ
หัวข้อเรื่อง
อ่าน
ตอบ
วันที่
นักแปลอิสระจากภาษาอังกฤษเป็นไทย
1
0
11 ม.ค. 2559
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา
1
0
19 มี.ค. 2557
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา
2
0
13 มี.ค. 2557
การพนัน
2
0
21 ก.พ. 2557
ดั่งคำโบราณที่ว่าไว้แต่ไหนแต่ไรมา
2
0
21 ก.พ. 2557
จากการสำรวจบุคคล
64
0
28 ธ.ค. 2556
เรื่องเล่าจากคุณหมอท่านหนึ่งคือ
96
0
26 ธ.ค. 2556
ภัยคุกคามในสังคมในปัจจุบันนี้
59
0
23 ธ.ค. 2556
ในสังคมไทยทุกวันนี้
79
0
15 ธ.ค. 2556
ปัจจุบันสามารถทำได้ง่าย
117
0
12 ธ.ค. 2556